×

دری (لسم ټولګی)


دا د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د پوهني وزارت د لسم ټولګي لپاره د تاریخ کتاب دي چي په ۱۳۹۶ کال کی خ‍پور شوي دي.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.