×

ماهی مغرور


کودکى همه ما یادهاىی از افسانه‌هاى زیبا و دل‌انگیز است که مادران و مادرکلانها براى ما قصه می‌کردند. شب‌هاى سرد زمستان زمانى که همه ما در دور صندلى می‌نشستیم و در حالى که چاى سبز و اندکى میوه‌ی شک می‌خوردیم، مادر جان و یا مادرکلان افسانه‌هاى زیبا و پر از اندرز را براى ما قصه می‌کردند. امید است تا این افسانه ها پندى باشد در راستاى شخصیت سازى نسل آینده ما. (انتشارات گوهر)

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

زهرا افشار

Translator

پشتو: یوسف خان نورزی، انگلیسی: فاطمه اکبرزاده

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.