×

بررسی فرایند نوستالوژی در سروده‌های استاد خلیلی


کتاب بررسی فرایند نوستالوژی در سروده‌های استاد خلیلی حاوی مقالات پژوهشی و  دردمندانه‌ی است که از قلم نویسنده و شاعر خوش بیان کشور ما جناب عبدالقیوم ملکزاد تراوش کرده است. از جناب ایشان به خاطر اجازه‌ی بازنشر نسخه‌ی دیجیتالی این کتاب وزین در درخت دانش ابراز سپاس می‌کنیم.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

عبدالقیوم ملکزاد

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.