×

په پښتو کي نوی شعر (یوه لنده څیړنه)


په پښتو ادب کې نوی شعر،  کتابگوټی د دکتور محمد لطیف بهاند له خوا لیکل شوی دی . ددی کتاب محوری بحث او څیړنه نوی پښتو شعر یا سپین شعر دی.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

دوکتور لطیف بهاند

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.