×

غزنوي سلطان محمود


غزنوي سلطان محمود کتاب د سلطان محمود غزنوي د ژوند له پیښو برعلاوه په څلورمه هجري پیرۍ کي د سیمی وضعیت او حالت هم ډیر ښه څرګندوي. دا دی نن له هغه وخته راهیسی پوره یو زر کاله تیریږی.‌ . . (ډوډیال). دا کتاب د ‍پوهاند محمد بشیر له خوا ژباړل شوي ده.


 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ډاکتر محمد ناظم

Translator

پوهاند محمد بشیر دودیال

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.