×

حکمةالشراق


شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی، ملقب به شهاب الدین، شیخ اشراق، شیخ مقتول و شیخ شهید ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. سهروردی را می توان بنیانگذار روشی نو و یکی از احیاگران فلسفه در شرق به شمار آورد. وی به تاریخ تاریخ 549ق در دهکده سهرورد زنجان (ایران کنونی) به دنیا آمد. شیخ  روز جمعه آخر ماه ذی الحجه سال 587ق در حالی که در زندان ملک ظاهر بود و از خوردن منع شده بود، در سن ۳۷ ساله‌گی جان سپرد. آرام‌گاه او در شهر حلب سوریه قرار دارد. از شیخ سهروردی در حدود پنجاه اثر به جا مانده است.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

شیخ شهاب‌الدین یحیی سهروردی

Translator

دکتر سید جعفر سجادی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.