×

اقتصاد سیاسی شهری و منطقه‌ای


اقتصاد سیاسی شهری و منطقه‌ای. در این کتاب نگرش‌های مارکسیستی در باره‌ی افتصاد سیاسی شهری و منطقعه‌یی بررسی شده‌ است. توجه اساسی در این کتاب به مسایلی صورت گرفته است که بخشی از اتقصاد شهری و منطقه‌یی متعارف (ارتدکس) به شمار می‌اینند، مانند مکان‌یابی و تمرکز شهری، رشد منطقه‌یی و رکورد، رانت و مسکن، تجزیه‌گری و استعمار داخلی، خدمات شهری و نقش دولت. محلی. این کتاب توسط مانتیو ادل نوشته شده و فیرز رییس دانان آن را به فارسی برگردانده است.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

مانتیو ادل

Translator

فریبرز رئیس دانا

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.