×

پښتو نحوه (ګرامر)


پښتو نحوه (ګرامر) د پوهندوی ډاکتر زرغونه رښتین زیور له خوا لیکل شوي او په ۱۳۸۲ لمریز کال په ساپي د پښتو څیړنو او پراختیا مرکز په پیښور کي خپور شوي دي.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

پوهندوی ډاکتر زرغونه رښتین زیور

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.