×

پښتو معاصر لیکوال


دا تیزس د پښتو لیکوالو او شاعرانو د یوې معاصرې تذکري تدوین او احیا ته وقف شوی دیږ دا تذکره شاوخوا ۶۰ کاله وړاندې ترتیب شوي او ۳۱ افغان لیکوال او شاعران پکې معرفي شوي دي.
 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

عبدالقدوس نجیب

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.