×

پښتو ژبه او ادبیات


پښتو ژبه او ادبیات د ښاغلو پوهنمل محمد آقا شیرزاد او پوهنمل جمشید رشیدي له خوا لیکل شوي ده. د دي‌ کتاب به لومړي برخه کي د پښتو ژبي په دري جوړښتي نظامونو باندي په فشرده ډول معلومات راوړل شوي دي. دوهمه برخه کي په ادبیاتو، نظم او نثر او د پښتو ادب تاریخ په دورو باندي د ضرورت وړ مطالب څرګند شوي دي. به دریمه برخه کي دا چي زده کړیال د تحصیل په لړ او فراغت مهال کي خپلي لیکني او د نورو لیکني په درست ډول لیکلي او تعقیب کړي وي، ځیني املايي او انشايي لارښووني او د لیک نښي راوړل شوي دي. په پای کي هغه اخڅلیکونه راوړل شوي، کوم چي ددي درسي کتاب په ترتیب کي تري ګته اخیستل شوی.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

پوهنمل محمد آقا شیرزاد او پوهنمل جمشید رشیدي

Translator

Publisher

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.