×

پښتو مثنوی


پښتو مثنوی د مولوی صالح محمد کندهاری اثر دي چي په ۱۳۵۰ لمریز کال به کابل کي چا‍پ شوي دي. مولوی صالح محمد کندهاری په پښتو مثنوي کي لیکي:
دا دنله حکایت دی\له بیلتونه شکایت دی
دا زه نه یم مولوي دی\په پښتو ښه مثنوی دي

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

مولوی صالح محمد کندهاری

Translator

License

عامه لمن / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.