×

روش های ساینس


این متن سه بخش از روش های علمی که برای انکشاف دانش و آګاهی بسیار ضروری اند معرفی نموده و داستان روش های علمی را که ساینس دان ها باعث اکتشافات بزرګ در جهان پیرامون شان شده اند معرفی میکند

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.