×

گاندی


این متن در مورد زنده ګی ګاندی معلومات مختصر اریه نموده و مبارزات وی را جهت بدست آوردن مساوات در هندوستان معرفی میکند. این متن دربرګیرنده ارزیابی مقدماتی و نهایی و مباحثه برای آموزش بهتر شاګردان میباشد.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

Resource Level

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.