×

چرخه ضرب زبانی


این روش به شاګردان فرصت میدهد تا با استفاده از فارمت های مختلف سوال های ضرب را به ساده ګی حل نمایند.

Author

Resource Level

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.