×

شکارچیان


این درس در مورد زنده گی انسانهای اولیه که چگونه  با محیط زیست طبیعی خود تطابق نمودند و توسعه فرهنگ آنها بحث میکند.

 

Author

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.