×

ادیسن


 ادیسن یک دانشمند امریکای که با اختراع برق جهانیان را با دنیایی جدید آشنا ساخت. دراین مطلب شما با شخصیت ادیسن معرفی می شوید. 

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Download

File Name File Size dysn.pdf 273.41 KB

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.