×

علم بیولوژی


علم چیست؟

علم يك روش سازمان يافته به خاطر مطالعه جهان طبيعی با استفاده از مدارك است. تفكر علمی معمولاً با مشاهده شروع مي شود كه پروسه جمع آوري اطلاعات در مورد حوادث يا فرايند دقيق و منظم است. معلومات جمع آوری شده از مشاهدات به نام داده ياد مي شود. داده های كمي با استفاده از شماره ها نشان داده مي شوند كه از طريق شمارش و اندازه گيری به دست مي آيند. داده های كيفی، توصيفی مي باشند و در برگيرنده خصوصياتی است كه نمي توان آن را اندازه گيری كرد.     دانشمندان داده را به خاطر استنتاج استفاده مي كنند. استنتاج يک شرح علمي مبتنی بر دانش و يا تجربه قبلی مي باشد.

 

برای مطالعه ادامه مطلب در فارمات "ورد" یا پی دی اف، لطفاً روی گزینه مطلوب خود در پایین کلیک کنید.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

Resource Level

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.