×

پیر زن و عقاب


بود نبود، در زمانه های قدیم که 
پیاله ها بشقاب ها بودند و چاقوها 
و پنجه ها از زمین می روییدند، یک 
پیرزن بود که هیچ گاه عقاب را 
ندیده بود. . . 

 

برای مطالعه ادامه داستان، لطفاً روی گزینه "پی دی اف" کلیک کنید.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

Resource Level

License

با اجازه تکثیر شد - کاپی اجازه نیست

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.