×

گروه‌های حیوانات


در این مطلب شما با گروه‌های مختلف حیوانات و مشخصات‌ آن‌ها آشنا می‌شوید. در آخر این مطلب تمرینی نیز آورده شده است که به دانش‌اموزان در فهم بیشتر موضوع کمک می‌کند.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.