×

جهاز تنفسی


جهاز تنفسی 

respiratry_system-farsijpg_0.png

 

تمامی حجرات بدن نیاز به آکسیجن دارند تا بتوانند به حیات خود ادامه بدهند. جهاز تنفسی مسیری را برای داخل شدن آکسیجن به بدن، فراهم می نماید. جهاز تنفسی درعین حال مسیری را به هدف بیرون کردن کاربن دای اکساید و مواد فضله حجرات از بدن راتدارک می کند.

جهاز تنفسی از دو بخش ساخته شده است:

  • قسمت فوقانی تنفس
  • و قسمت تحتانی تنفس

 

قسمت فوقانی جهاز تنفسی  

دهن و بینی (Mouth and Nose)

هوا از طریق دهن و بینی وارد بدن شما می گردد. در این عملیه هوا گرم ساخته میشود، ملایم می گردد و درعین حال توسط مواد لزجی ترشح شده و مو های موجود در بینی، فلتر میشود.

حنجره یا صندوق صدا (Larynx or Voice Box)

حنجره در بخش فوقانی ریه قرار دارد. حنجره دارای رشته صدایی یا تولید کننده صدا است. هر زمانی که شما تنفس می کنید و یا استنشاق می نمایید، هوا از طریق حجره عبور می کند وارد ریه گردیده و بالاخره به شش ها می رسد. زمانی که شما هوا خارج می کنید، این هوا از شش های شما عبور کرده وارد ریه ها می گردد و از طریق دهن و بینی خارج می شود. زمانی که شما صحبت می کنید، رشته های تولید کننده صدا سخت و سفت می گردد و به هم نزدیک می شوند. درهمین حال هوای بیرون شده از شش ها در وسط این رشته ها قرار می گیرند و باعث ایجاد اهتزاز می گردند. این عملیه از طریق زبان، لبها و دندانها باعث ایجاد صدا میگردد.

ریه ها (Trachea)

ریه در اصل لوله یا دهلیزی است که دهن و بینی شما را با شش ها وصل می نماید. از آن به عنوان پایپ باد یا هوا نیز یاد می گردد. شما می توانید برخی از ریه ها را در قسمت پیش روی گلوی تان احساس لمس کنید. این آله سخت و استوار است و در اطراف آن حلقه های نیز تشکیل گردیده است.

قسمت تحتانی جهاز تنفسی

respiratry_system-farsij-1_0.png

 

تیوب یا لوله های برانشیت (Bronchial Tubes)

 ربه ها به دوبخش تیوب یا لوله های برنشیت در شش های شما تقسیم می شود: این دو بخش به نام های برنشیت های راست و برنشیت های چپ یاد می شوند. تیوب های برنشیت به انقسام خود به شاخه های کوچک تر که به اسم برنشی یاد می گردد، ادامه می دهند.

این تیوب هاموازی با ساختار های که مانند مو های باریک هستند، به اسم سیلیا یاد می گردند،زمانی که همین سیلیا ها به جلو و عقب نوسان می یابند، مواد لزجی را به طرف بالا به ریه ها انتقال می دهند، جای که همین مواد همراه با سُرفه بالا می آید و یا هم بلعیده می شود

خلا ء ها یا خریطه های هوا (Alveoli)

در اخیر تیوب های برنشیت، خریطه های هوایی وجود دارد که به اسم (alveoli) یاد می گردد. این خریطه ها به شکل خوشه انگور به نظر می رسند، اما در اصل مملو از هواستند. دقیقا همین محلی است که آکسیجن وارد خون می گردد و کاربن دای اکساید خارج می شود. در حدود 300 ملیون خریطه های هوا یا (alveoli) در هر شش موجود می باشد.

شش ها (Lungs)

شُش های شما از پنج پرهء نرم شیرچایی رنگ تشکیل گردیده است. به این ترتیب 3 پره در قسمت راست بدن شما و 2 پرهء دیگر در قسمت چپ بدن شما واقع گردیده است. قلب شما دقیقا در بین همین شُش ها و اندکی مایل به طرف چپ قرار گرفته است.

پرده یا حجاب حاجز (Diaphragm)

پردهء حجاب حاجز عبارت از عضلهء طویل و پهنی است که در قسمت پایین شُش های شما قرار گرفته است. پردهء حجاب حاجز به شما کمک می کند تا هوا را با حرکت دادن آن به بالا و پایین، به شُش ها داخل و بیرون کنید. زمانی که پرده حجاب حاجز شما به طرف پایین حرکت می کند، شما هوا را داخل یا استنشاق می کنید. اما زمانی که پرده حجاب حاجز به طرف بالا حرکت می کند، شما هوا را خارج می سازید.

licensed-dari_2_2.png

برای دستیابی به نسخه های ورد و پی دی اف این مطلب به یکی از گزینه های زیر کلیک کنید:

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

doc

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.