×

کتاب رهنمای تدریس آموزی برای مدیران، تدریس آموزان و اعضای تیم نظارت


small_afghanistan-_kabul_2.jpg

برای مطالعه این کتاب به گزینه PDF در زیر کلیک کنید:

License

Download  Glossary

Please login to download this resource.

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.