×

استفاده از الفبای لاتین در ریاضیات


شامل تمام حروف لا تین است که در یک جدول ترتیب گردیده است. این حروف در بسی موضوعات ریاضی مانند زوایا در هندسه و مثلثات، در علم فزیک و در مجموع در ریاضیات استعمال دارد.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.