×

شمارش اعداد و جدول مربوط آن


این متن حاوی رهنمودیست که مارا قادر به شمارش اعداد الی 63 رقمی به سیستم امریکایی مینماید و همچنان جدول طبقه بندی آن نیز ضم این رهنمود میباشد.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.