×

خوند څکل


موږ د خپلو حسونو په واسطه  پوهه تر لاسه کوو. . موږ د خپلې خوښي او يا نا خوښي پوهه تر لاسه کوو. مونږ د خلکو، ځايونو، او شيانو په هکله پوهېږو. زموږ حسونه مونږ سره مرسته کوي چی هره ورځ نوي شيان وپېژنو. زموږ د ذايقې حس زموږ سره مرسته کوي تر څو د خپل نړۍ په خوندونو باندې  پوه شو.   

موږ څلور اساسي خوندونه څکو: خواږه، تروش،  مالګين، او ترخه. د شهد او بورې خوند خوږ دی . د خوند کڅوړې د ژبې په مخکينۍ برخه کی خواږه خوندونه معلوموي. ليمو ګان تروش خوند لري . د خوند کڅوړې د ژبې په وروستنۍ برخه کې تروش خوندونه معلوموي.

چپس مالګين خوند لري. د ډېرۍ خلکو د مالګين خوند کڅوړې د دوی د ژبو په مخکينۍ برخه کی شتون لري. د ځينو خلکو د مالګينو  خوند کڅوړې د دوی د ژبو په ټولو برخو کې شتون لري.  د کېلې د پوستکي او يا او تور کاکاو چاکلېټ څخه شخوند وکړي ، دوی تريخ خوند کوي. ستاسو د ژبې په وروستنۍ برخه کې د خوند کڅوړې د تريخ  ذايقې خوندونه معلوموي.

د خپل د ذايقې له حس نه مو خوند واخلی، څومره چې ستاسو عمر زياتيږي دا حس کمزوری کېږي. د خوند کڅوړې د عمر په تېرېدو سره  ورکيږي.  د نوي زېږېدلي ماشومانو د خوند کڅوړې د دوی د خولو په ټولو برخو کې وي. د دوی د خوند کڅوړې د دوی د ژبې په سر، د خولی څنګونو او پورتنيو برخو کې وي. ماشومان د خپلو خوراکي توکو خوند په چټکی سره احساسوي.

License

دامنه عمومی / CC 0

Download  Glossary

Please login to download this resource.

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.