×

اقیانوس شناسی


اقیانوس شناسی علمی است که درباره اقیانوس‌ها و موجودات داخل اقیانوس‌ها بحث می‌کند، برای معلومات بیشتر این مطلب را بخوانید.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.