×

پلان آموزشی سوادآموز


این پلان برای تضمین آینده سواد آموز است تا بعد از ختم دوره مکمل کورس سوادآموزی آنرا تکمیل نموده و مطابق ذوق و استعداد به آموزش خود در آینده ادامه دهد.

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.