×

رهنمود ارزیابی سواد آموزان


هدف از این رهنمود ارزیابی سواد آموزان و ارایه معلومات لازم برای معلمین در مورد ارزیابی دستاورد های آموزشی در صنوف سوادآموزی می باشد. و همچنان با رهنمایی های عملی به معلمان کمک می کند تا در مورد چگونگی اجرای ارزیابی نحوهء ثبت نتایج سواد آموزان و موقعیت های استفاده از نتایج ارزیابی را بدانند.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.