×

کومېنټري يا تبصره (کومېنټري څوک او څنګه وکړي؟)


ځينې ادارې، رياستونه او وزارتونه وياندويانو ته اړتيا لري، تر څو د يادې ادارې، رياست يا وزارت کړنې، پلانونه او لاسته راوړنې خلکو ته په سمه توګه بيان کړي، نو له دې امله داسې يو شخص د وياند په توګه ګماري چې ژبور، پوه، فصيح او ښه پيغام انتقالوونکی وي، ځېنې وختونه د يوې ادارې کړنې دومره موثرې نه وي، خو يو ژبور وياند يې خلکو ته داسې تشريح کړي چې خلک ترې خوشاله شي، خو که د يوې ادارې کړنې ډېرې مثبتې وي او لاسته راوړنې هم ډېرې ولري او وياند يې رسنيو ته په سمه توګه بيان نه کړای شي، نو هم به ترې خلک خبر نه وي او هم به ترې خوشاله نه وي.

License

Unknown

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.