×

ارتقای دانش معلمین مکاتب جامعه در صنوف 1 - 3 (آموزش دینی، ریاضی و زبان)


در این جزوه رهنما  مجموعه یی از معلومات‌های علمی و مسلکی گردآوری گردیده است که سطح دانش معلمين را در مضامين مختلف دوره اول (1 - 3) ارتقاء می بخشد .

 

Author

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.