×

شیوه طرح سوالات از شاگردان در صنف


این کلیپ ویدیویی توسط کمیته بین‌المللی نجات تهیه گردیده است.کتاب خانه درخت دانش از کمیته بین المللی نجات برای تفویض اجازه نشر مجدد این کلیپ به کتابخانه درخت دانش ابراز سپاس و امتنان می کند.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

Translator

License

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.