×

ژوند او زده کړه (ماشومان ولی ویریږی؟)


دا پروګرام د افغانستان تعلیمی موسسی له خوا چمتو شوی دی او مونږ له دوی څخه مننه کوو چی مونږ ته یی د دی اجازه راکړه چی دا پروګرام په درخت دانش کتابتون کی خپور کړو.

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.