×

قانون رسانه‌های همگانی


این قانون به تاسی از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی و رعایت ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به منظور تامین حق ازادی فکر و بیان و تنظیم فعالیت رسانه‌های همگانی در کشور وضع گردیده است.

 

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.