×

افغانستان د اعلیحضرت احمدشاه بابا له عصر څخه تر شاه امان الله خان غازی پوري


دا کتاب د درخت دانش کتابتون او د سعید نشراتو تر منځ له یو بل سره د همکارۍ د هوکړه لیک پر اساس خپور شوی دی. نوموړی کتاب د سعید موسسې لخوا په درخت دانش کتابتون کې د خپرولو لپاره ورکړل شوی دی. موږ له دې موسسې څخه د دوی د همکارۍ او د لوست د کلتور د رواجولو په برخه کې له خورا زیار او له درخت دانش کتابتون سره د نوموړې موسسې له همکارۍ څخه منندوی یو.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

عبدالهادی قریشی

Translator

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.