×

مهارت حل مسئله


در زنده‌گی روزانه، چه در خانه، چه در اجتماع و چه هم در ساحه کار به مسایل زیادی بر می‌خوریم که نیاز به حل شدن دارند. چی گونه به این مسایل برخورد می‌کنیم؟ چی گونه به حل این مسایل می‌پردازیم؟ در این کتاب نکات خوبی در این مورد ذکر گردیده است.

Author

علی حیدری

Publisher

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.