×

د ښځی پر علیه د تاوتریخوالي د منع قانون


د افغانستان د اساسي قانون د 79 مادي د حکم له مخي د ښڅي پر علیه د تاو تریخوالي د منع قانون چي د وزیرانو د شوري د 15.4.1388 نیټي د 16 ګڼي مصوبي پر بنسټ په 4 فصلونو او 44 مادو کي تایید شوی دی او د افغانستان د جمهور رییس لخوا توشیح شوی دی.

Author

License

عامه لمن / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.