×

نوی کور، نوی ژوند رادیويي درامه - 46 مه اونی) - د ناظر زورآزمایی د ځوانانو سره


د دي اوني د رادیویی درامي په پروګرام کي تاسو اوری چي ولی عاقلي خپلی کورني دنډه نه دی کړي او ناظر څنګه د کلي د ځوانانو سره زورآزمایی کوي. تاسو د نازنین د ناروغي کیسه اوروی. دغه آموزشی کلیپ د افغانستان تعلیماتی موسسی له خوا آماده او خپاره شوی دی. د افغانستان لپاره د بي بي سي تعليمي پروژې AEP موخه دا ده چې په عملي توګه افغانانو ته له مالوماتو ډک پيغامونه ورسوي، په ځانګړې توګه د افغان کډوالو او کلیوالو خلکو ژوند انځور کړي.مونږ له دوی څخه مننه کوو چی مونږ ته یی د دی اجازه راکړه چی دا پروګرام په درخت دانش کتابتون کی خپور کړو.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.