×

نوی کور، نوی ژوند (رادیویی درامه - 46 مه اونی) - ولایت ته د شاذیي سفر


مجیب او شا‌ذیه له ولایت څخه راستانه شول. شاذیه دیره خوشحاله وه چي د ولایت سفریی دیر ګټه ور وه او هلته زده کړل چی آچار او رب څنګه جوړیږی. دغه آموزشی کلیپ د افغانستان تعلیماتی موسسی له خوا آماده او خپاره شوی دی. د افغانستان لپاره د بي بي سي تعليمي پروژې AEP موخه دا ده چې په عملي توګه افغانانو ته له مالوماتو ډک پيغامونه ورسوي، په ځانګړې توګه د افغان کډوالو او کلیوالو خلکو ژوند انځور کړي.مونږ له دوی څخه مننه کوو چی مونږ ته یی د دی اجازه راکړه چی دا پروګرام په درخت دانش کتابتون کی خپور کړو.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.