×

نوی کور، نوی ژوند (رادیویي درامه - 46 مه اونی) - د شاذيي د رب د جوړلو لپاره کوښښ


شاذیه پر اندیښنه وه چي که د رب جوړولو کار پیل کی بریالي به شی او که ټاوان به وکي. دغه آموزشی کلیپ د افغانستان تعلیماتی موسسی له خوا آماده او خپاره شوی دی. د افغانستان لپاره د بي بي سي تعليمي پروژې AEP موخه دا ده چې په عملي توګه افغانانو ته له مالوماتو ډک پيغامونه ورسوي، په ځانګړې توګه د افغان کډوالو او کلیوالو خلکو ژوند انځور کړي.مونږ له دوی څخه مننه کوو چی مونږ ته یی د دی اجازه راکړه چی دا پروګرام په درخت دانش کتابتون کی خپور کړو.

 

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Download

File Name File Size 3855-P.mp3 11.04 MB

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.