×

زنده گی و آموزش (طلا در خاک-هفته 46) - رستوران در داخل سرویس ملی بس


دختران دانش‌آموز دانشکده اقتصاد پوهنتون کابل با یک ابتکار بسیار جالب در درون یک سرویس رستوران سیاری را ایجاد کرده اند. در برنامه این هفته‌ی طلا در خاک در این مورد گزارشی به نشر رسیده است. همچنان مطالب جالب دیگری نیز در این برنامه گنجانیده شده است.

Author

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.