×

گدی‌پران


گدی‌پران‌ها رنگارنگ هر از گاهی آسمان را رنگین می‌سازند. در این کتاب، شما داستان کودکی را می‌خوانید که به دنبال گدی‌پران می‌دود و می‌دود و اما آیا گدی‌پران به دستش می‌آید؟ این کتاب توسط StoryWeaver Community  به نشر رسیده و توسط ناصر هوتکی برای کتاب‌خانه درخت دانش ترجمه گردیده است.

 

Author

Jeyanthi Manokaran

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.