×

خوری! دا آسمان ولی آبی دي؟


په دې کتاب کې یو کوچنی ورور په دې فکر کوي چې اسمان ولې ابي دی، د هغې فکر ګډوډ شوی و. په اسمان کې یو اوږده کالي وچولو لپاره هوار شوي ول، یا کوم بل شی چې ټول اسمان يې ابي نیولی؟ هو، خو مشرې خور ورته سم ځواب وویلو، خو وړاندې تر دې چې د کتاب په لوستلو پيل وکړئ نو مونږ ته ووایاست: تاسې څه فکر کوئ اسمان ولې ابي دی؟

 

Author

Roopa Pai

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.