×

د چرګی چالاکه چیچی


کوم وخت چی یو چغال پر چرګو باندی راسی، نو چرګی باید ژر فکر وکړي. بس نو دغه د چرګی چیچي پوه سوه چی څنګه خپل ځان وژغوري.  دا کتاب د www.storyweaver.org.in  د پلیټفورم له خوا چمتو شوي او د شمس الله رحمت له خوا د درخت دانش کتابټون ته ژباړل شوي.

 

 

Author

Juanga Writers' Group

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.