×

بی نومی هلک


و، نه و، په ډیرو پخوا زمانو کې، له دې ځای څخه ډیر لرې په یوه هیواد کې یوه هلک ژوند کاوه چې نوم یې نه درلود. دا ډیره عجیبه خبره ده چې یو څوک نوم ونه لري او کیدای شي تاسې وپوښتئ چې "ولې هغه نوم نه درلود؟" د دي کیسي د لوستلو لپاره لاندنی پی دی اف باندی کلیک وکړی.

Author

ادریس شاه

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.