×

الجبر (د مکملو عددونو جمع)


په دی تعلیمي ویدیو کلیپ تاسو د مکملو عدودونو جمع په اړه ګتوري معلومات تر سره کوي. دا ویدیو کلیپ د محترم عنایت الله محرابی له خوا تهیه او خپور شوي دي. مونږ له دوی څخه مننه کوو چی مونږ ته یی د دی اجازه راکړه چی دا تعلیمي کلیپ په درخت دانش کتابتون کی خپور کړو.

 

Author

عنایت‌الله محرابی

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Download

File Name File Size

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.