×

شرح فصل سوم وحل سوالات و جوابات فصل سوم کیمیای صنف هفتم


در این مطلب شما شرح مطالب مطروحه در فصل فصل سوم کیمیای صنف هفتم را که در چار بخش تدوین یافته است، همراه با حل تمرین همان فصل می‌توانید مطالعه می‌کنید. این مطلب توسط استاد سلیمه سکندری تهیه و ترتیب گردیده است.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

DOCX

Please login to download this file.


About this resource

Author

سلیمه سکندری

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.