×

تیارې بابا


”تیارې بابا . دا د ماشومانو لپاره یوه ښکلي کیسه ده چې د ماشومانو د ملاتړنړیوالې موسسې لخوا لیکل شوي ده. تاسو به په دې کتاب کې د یوه ښکلي او په زړه پوري کیسه ولولۍ. موږ له یادي موسسې څخه د دي کتاب په درخت دانش کتابتون کې د خپرولو اجازه ورکولو لپاره مننه کوو. دا کتاب لاندی ضمیمي څخه راښکته کړئ.

Author

محمد حسین محمدی

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.