×

چکلي پو


سی نه تهيبوانالو يُاں پویه عارف پشُايلو تهيلالو، تا رتی عمل تهي يې، هیڅ هیڅُا باچائ ڵیړی چکلي پوڵا خمدین بیلی. له کانتی پیدابیلو اوکانتی چکلي شهزادو دوی اندازو لاو ټی فیدانی. له ڄُهاڼ لادی خاص ترتیبی لاو شچی افغان لیکندری ادریس شاه کڼا موشوبینی، یُاں تی ۳۰ کالودیُا ذات وختی شچی له رواجی ڄُهاڼي لامنطيقو شفاهی ليکندروں د يُا ټپلالينی.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

گلاب شاه مسلم

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.