×

روش‌های تداوی سُنتی در ولایت تخار


این مطلب از سوی گروهی از سوادآموزان کورس‌‌های سوادآموزی موسسه کانادا برای زنان افغانستان در ولایات تخار و کابل تهیه و ترتیب گردیده است.

Author

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comment.