×

کتاب پشتو (برای دری زبانان) صنف پنجم


کتاب مضمون پشتو (برای دری زبانان) توسط وزارت معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1396 به نشر رسیده است.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY-ND / CC BY-NC-ND

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.