×

روز خاصی است


این مطلب توسط بانو مهدیه یوسفی برای نشر به درخت دانش فرستاده شده است که با سپاس نشر می‌کنیم.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

مهدیه یوسفی

Translator

License

دامنه عمومی / CC 0

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.